غصه

۲۰۲۲/۰۴/۱۲ را لوی چی شی غُصه کی، نو زړیږی په غصه کی  خـبره ســمه ســمه وی، ورانیـــږی په غُـصــه کیکـرلې چی په زړه کی  کـومه مـیـنه در ته مور ده دا … ادامه دارد