غرورِ رفته

۲۰۲۲/۰۲/۱۴پوهاند محمد بشیر دودیال غرور رفته بعد از ده ساعت صدای یکسان انجن طیاره، چراغها روشن و صدای الارم شنیده شد. تعدادی خود را بالای سیت راست نموده چشمان خواب … ادامه دارد