به واقعیت ها بنگریم و یا به افسانه ها دل ببندیم

۲۰۲۱/۱۲/۳۰محمد عارف عباسی می خواستم این نوشته را به حیث آخرین  در وبسایت افغان جرمن آنلاین ارسال کنم، به  وبسایتی که زمانی افتخار همکاری آن را داشتم ولی با شکسته … ادامه دارد