روان فرخنده، با مادرش سخن میگوید!

۲۰۲۲/۰۳/۱۹ مادر به انتظار من مباش، دیگر پای برگشت به خانه ندارم، مرا مردان نا مرد طوری به قتل رساندند که حتی در تابوت هم اثری نخواهی دید، من دنیای … ادامه دارد