«سیکولاریزم» راه حل است!

۲۰۲۲/۰۵/۳۱ «سیکولاریزم» راه حل است! بحران افغانستان به “حل سیاسی” نیازمند است، نه به توضیح و تطبیق معتقدات دینی. معتقدات دینی مربوط افراد مستقل است، که خود به دین ایمان … ادامه دارد