هرکه پا کج  می گذارد خون دل ما خوریم!

۲۰۲۲/۰۱/۱۹محمد عارف عباسی از مرد  دانای کهن سال اهل غزنه، مأمور متقاعد دارالتحریر شاهی، پرسیدند که بابا شما  چند سال دارید؟ پیر مرد، با قد خمیده و عصا چوبی در … ادامه دارد

به واقعیت ها بنگریم و یا به افسانه ها دل ببندیم

۲۰۲۱/۱۲/۳۰محمد عارف عباسی می خواستم این نوشته را به حیث آخرین  در وبسایت افغان جرمن آنلاین ارسال کنم، به  وبسایتی که زمانی افتخار همکاری آن را داشتم ولی با شکسته … ادامه دارد