د افغانستان لپاره د پولي سیاست (پالسی) اهمیت(۶)

۲۰۲۱/۱۲/۲۳پوهاند محمد بشیر دودیال کله چې له علمی پلوه یوه موضوع تشریح کیږی، نو خامخا  تیر وخت سره رابطه ورکول کیږي، یعنی یوځل یی لنډه تاریخچه ښودل کیږي.  دا د … ادامه دارد