سوداګر

۲۰۲۲/۰۲/۰۸انجنیر سلطان جان کلیوال سوداګر دلته څوک شته چی لږه مینـه په مـا خرڅه کاندییا خپـله خـاوره او یا وینـه په مـا خـرڅـه کانـدی؟ څوک به پیـدا شي چي پنځه … ادامه دارد