د حکومت کولو پخوانی خیال

۲۰۲۲/۰۳/۰۲ د حکومت کولو پخوانی خیال   د نولسمې پیړۍ په وروستیو کی امیر عبدالرحمان د اوسنی افغانستان دبڼسټ ډبره کیښوده او په ډیر شدت سره یی سیمه ایزې ملوک … ادامه دارد

باور

۲۰۲۲/۰۲/۱۸انجنیر سلطان جان کلیوال باور زه باوري یـم تیـارې ځې، رڼا راځـي خامخا  زه به یا یم او یا به نه یم، دا به شـي خامخا ته به هم و … ادامه دارد

خبردار!

پـرونـۍ مـیــنه په کــرکې شـــوه بـدله  یارویشـتلی يار په زړه دی په څو ځله تیر وتنه له هرچا کیږی کوم وخت کی  تا به هـم کړې وي نور ګَـرَمـوی څله؟ … ادامه دارد