راشه پسرلیه!

۲۰۲۲/۰۴/۲۸ راشه پسرلیه!  راشـه پسـرلیه اشـنا، کـور د انسـان  وګوره دلته چی میشته دی، دغه وږي لیوان وګورهغوښې د انسان د بچو، و خوړلی بل انسان ته هم پسرلیه انسان … ادامه دارد