د هنر جنازه

۲۰۲۲/۰۱/۲۶انجنیر سلطان جان کلیوال رباب سنګسار شو ارموینه په اور کی وسوځیدهغیـچکه مړه شوه  سرینده په اور کی و سوځیده ډُول د غضب غونډاري و خوړل په دواړو سرو د … ادامه دارد