د نوی کال په لومړۍ ورځ

۲۰۲۲/۰۱/۰۷انجنیر سلطان جان کلیوال د نوی کال په لومړۍ ورځ د نوی کال په دی اوله ورځ کی  یوه اشنا راته کــنځـلې وکــړې  زه می کناه باندی و نه پوهــیدم  … ادامه دارد