د حکومت کولو پخوانی خیال

۲۰۲۲/۰۳/۰۲ د حکومت کولو پخوانی خیال   د نولسمې پیړۍ په وروستیو کی امیر عبدالرحمان د اوسنی افغانستان دبڼسټ ډبره کیښوده او په ډیر شدت سره یی سیمه ایزې ملوک … ادامه دارد