باز هم در رابطه با خط فرضی «دیورند»

۲۰۲۲/۰۱/۱۰دوکتور محمد اکبر یوسفی  ۱۲۹ سال از “خط فرضی” بین افغانستان و “هند برتانوی” می گذرد. اینکه این ترسیم و “توافق” از چه نوع و برای چه هدف بوده است، … ادامه دارد