دکیسو له ګنج څخه

۲۰۲۲/۰۲/۲۰پوهاند محمد بشیر دودیال دکیسو له ګنج څخه د کابل ښار جنوب ختیځ لوري  ته د ګڼو کلیو- کورونو او شنو کروندو په سر پورې د غره ډیره هسکه څوکه … ادامه دارد