قران و «امارت اسلامی»

۲۰۲۲/۰۳/۱۴دوکتور زمان ستانیزیاستاد الهیات وعرفان در پوهنتون تحصیلات عالی پسِفیکا، ایالات متحده آمریکااین مضمون قبلانیز با یک مشکل تخنیکی اقبال نشر یافته بود. با رفع مشکل، بنا بر تقاضای دوکتور … ادامه دارد