دوران «جنگ سرد» و اثرات آن بر افغانستان!(۵)

۲۰۲۲/۰۴/۲ یادداشت: این قسمت مقاله قبلاً درست به تأریخ ۲۶ اپریل ۲۰۱۵م نشر شده است.   پس از  تصحیح اشتباهات ممکن تایپی، بار دیگر برای نشرتقدیم است. «در قست های قبلی … ادامه دارد

دوران «جنگ سرد» و اثرات آن بر افغانستان!(۳)

۲۰۲۲/۰۴/۱۵ یادداشت: این قسمت مقاله قبلاً درست به تأریخ ۷  جنوری ۲۰۱۵م نشر شده است. حال نویسنده مصمم شده است، تا پس از  تصحیح اشتباهات ممکن تایپی، بار دیگر بدست … ادامه دارد