دزدی پول

۲۰۲۲/۰۲/۱۸دوکتور محمد اکبر یوسفی استعمال «دزد ی پول» در ارتباط با “فرمان رئیس جمهور امریکا”، ممکن از دیدگاه های مختلف، بشمول افراد با داشتن اختلاف سیاسی و هم بر طبق  … ادامه دارد