پیشنهادی به حضور داکتر صاحب اشرف غنی

۲۰۲۲/۰۱/۰۸پوهاند محمد بشیر دودیال تقریباً سه سال قبل زمانیکه کشمکشهای سیاسون در کشور با داکتر صاحب محمد اشرف غنی در اوجش بود، و جناب محقق صاحب اخطار دادند که غنی … ادامه دارد