از اینجا تا شمالی کار دارم

۲۰۲۱/۱۲/۳۰پوهاند محمد بشیر دودیال دریور بس پنجالی نارنجی رنگ، که روی تخت سماوار نشسته بود،  از آخرین پیاله چایش شمه را تکاند و آنرا در کنار چاینک در پتنوس آهنی … ادامه دارد

و آن سودایی من بودم

۲۰۲۱/۱۲/۱۲پوهاند محمد بشیر دودیال آن سال، از همان روز اول با سالهای دیگر فرق داشت. آب باران دوامدار بهاری از خانه های دامنه ی باغ قاضی  به کوچه ها و … ادامه دارد