دارائی ملی به سخاوت داده نمی شود!

۲۰۲۲/۰۲/۲۰دوکتور محمد اکبر یوسفی دارائی ملی به سخاوت داده نمی شود! در یک خبر تلویزون «طلوع» شنیده شد که «معاون سخنگوی؟» حکومت «مؤقت» طالبان، که “امارت اسلامی” آنها، تا اکنون … ادامه دارد