خُدم شیر استم !

۲۰۲۲/۰۲/۱۱پوهاند محمد بشیر دودیال یاد کوچه خیابان، کوچه ی سگ بچه ها، کاه فروشی و تنورسازی، سنگتراشی،بارانه و سراجی بخیر که حالا هم تصویر آن جغرافیا و قلمرو کودکانه ام، … ادامه دارد