مکثی بر فضول حرفی های سفیر ایران!

۲۰۲۲/۰۱/۰۶دوکتور محمد اکبر یوسفی یکی از فضول حرفی های عوامفریبانه و مداخله گرانۀ سفیر امروزی و برحال ایران در کابل در دو نقطه خلاصه شده می تواند، یکی اینکه از … Read More