خبردار!

پـرونـۍ مـیــنه په کــرکې شـــوه بـدله  یارویشـتلی يار په زړه دی په څو ځله تیر وتنه له هرچا کیږی کوم وخت کی  تا به هـم کړې وي نور ګَـرَمـوی څله؟ … ادامه دارد