حیران

۲۰۲۲/۰۱/۱۵انجنیر سلطان جان کلیوال سـتا د سـرزورۍ خبرې، چا سـره شـریکې کړمځـان د مجـبورۍ خبرې، چا سـره شـریکی کړم ته خودغرور په  نيلی، سپوریی ځمکه نه وینېزه د ناچـارۍ خـبرې، … ادامه دارد