افغانستان در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد

۲۰۲۱/۱۲/۱۶مترجم: سیدال هومان افغانستان  در پرتگاه سقوط  قرار دارد. انقباض اقتصادی  که به اثر پیروزی طالبان بمیان آمده است، بی سابقه میباشد. در ظرف یک سال، باخت سی در صد … ادامه دارد

کرامت انسانی، ارزش بنیادی انسان

۲۰۲۱/۱۲/۱۰ف. هیرمند کرامت انسانیارزش بنیادی انسان به حرمت گزاری انسان، به حرمت گزاری اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مستنطق با دندۀ چوبی که در دست داشت، تهدیدکنان می غرید:« این دنده … ادامه دارد