حاکمیت جنون در تحت نام دین و نژاد!

۲۰۲۲/۰۳/۳۱ «آدم تخیلی برای خود دروغ می گوید، دروغگو فقط به دیگران» “فریدریش نیچه”، فیلسوف آلمانی و کلمه شناس باستانی (۱۸۴۴ – ۱۹۰۰م) حاکمیت جنون در تحت نام دین و … ادامه دارد