«جو بایدن»: اینجا افغانستان است!

۲۰۲۲/۰۱/۲۴دوکتور محمد اکبر یوسفی جناب “جو بایدن”! شما چند سال قبل هم چنین حرف هائی را با فورمولبندی مشابه و تا حدی متفاوت گفته بودید. نویسنده در حال حاضر، در … ادامه دارد