«تعامل» تسخیر کنندگان، دولتداری نیست!

۲۰۲۲/۰۵/۰۷ «تعامل» تسخیر کنندگان، دولتداری نیست! «تعریف جنون: عین عمل را همیشه  تکرار کردن و یک نتیجۀ دیگر انتظار داشتن» (“البرت آینشتاین”) ۱۵ آگست ۲۰۲۱م مصادف است به تمثیل نقشۀ … ادامه دارد