بهانې دي غرونه غرونه

۲۰۲۲/۰۴/۲۲ بهانې دي غرونه غرونه راکـوئ  تازه زخـمونه  څـنګه جـوړ شـم لس اغـزی او دوه ګلونه  څنګه جوړ شمپه یخـنې کی خـو تودوخـې  ته اړتیـاوی وروئ واورې یـخــونه څنـګه جـوړ شمچی … ادامه دارد