بهار خزان زای ۱۳۵۷

۲۰۲۲/۰۴/۲۸ بهار خزان زای ۱۳۵۷ در کودکی به تاریخ باور نداشتم. گردش سریع وقایع یا اقلاً رویدادهای سیاسئ که درج صفحات کتاب تاریخ مکتب ما بود با استقرار متداوم و … ادامه دارد