برخه

۲۰۲۲/۰۵/۱۸ برخه کـه د نـړۍ ټـوله ښــکلا هـم شـي دا ســتا بـرخـه په مـایـی څـه، چـی پکـی ونـه شــي زمـا بـرخـهیوه پیـړۍ کیږی چی شـپه ده او تیارې خورې دي … ادامه دارد