برار (یوه لنډه کیسه)

۲۰۲۲/۰۲/۰۸انجنیر احسان الله مایار برار (یوه لنډه کیسه) این نوشته مارا به قریه ای از پشتون های افغان دعوت میکند که در یکی از روز های زمستان  بزرگان و جوانان … ادامه دارد