بدمرغي

۲۰۲۲/۰۲/۲۰انجنیر سلطان جان کلیوال بد مرغي یو څوک د کلی منځ کی، خپله خور په کاڼو ولي تکـبیر واېي او لُـور د خپلی مـور، په کاڼـو ولي  خـوړله یی اذوقـه چی … ادامه دارد