باور

۲۰۲۲/۰۲/۱۸انجنیر سلطان جان کلیوال باور زه باوري یـم تیـارې ځې، رڼا راځـي خامخا  زه به یا یم او یا به نه یم، دا به شـي خامخا ته به هم و … ادامه دارد