آیا عدالت همداسې وي؟

۲۰۲۲/۰۲/۱۲انجنیر سلطان جان کلیوال   زه دا یو څو ټکی د امریکا د متحده ایالاتو ټولو هغه اتباعو او اوسیدونکو ته لیکم چی د خپل هیواد د سیاسی، اقتصادی او ټولنیز … ادامه دارد