د اختر ورځې

انجنیر عبدالوکیل متین۲۰۲۲/۰۵/۰۱ د اختر ورځې تیریږي رپ د سترګو کی کلونه ځي راځي ماتم او ښادی نه غواړي وختونه ځي راځي اختر مو مبارک شه ورونو خویندو افغانانو درشل … Read More