امورمالی دولت یا اقتصاد عامه

امورمالی دولت یا اقتصاد عامه

مالی کال fiscal year

۲۰۲۲/۰۱/۱۵پوهاند محمد بشیر دودیال په اقتصادی بحثونو؛ په تیره بیا عامه مالی چارو او عامه اداره کې مالی کال هغه دولس میاشتی دي، چې دهغو په ترڅ کی د دولت … ادامه دارد

د افغانستان لپاره د پولي سیاست اهمیت(۲)

۲۰۲۱/۱۲/۱۱پوهاند محمد بشیر دودیال تېر بحث کې مو زیاتره  د پرمختیایی هیوادو؛  په دی کې بیا د افغانستان په پولی مسایلو خبرې وکړې. په دغه ډول هیوادو کې چارواکي د … ادامه دارد