افــراط – تفــریط

۲۰۲۲/۱۲/۰۷ افــراط – تفــریط: په وعدو دی باور نه شی دروغجن ییئی غـلام ، د غـلامۍ می ارمانجـن یییا خالي به دی کوپړی وی له مغزو نهیا سـاده  یا دوکه … ادامه دارد