افغان سر

۲۰۲۲/۰۱/۱۸انجنیر سلطان جان کلیوال چی مـضـبوط ؤ له ډبـرو د افـغـان سـر څنګه مات شـو په ډالـرو د افـغـان سـرکړه نړۍ  جوړه دښـمن د ځان د پاره خو خلاص نه شو په … ادامه دارد