دافغانستان لپاره د پولی سیاست(پالیسی) اهمیت (۱)

۲۰۲۱/۱۲/۱۱پوهاند محمد بشیر دودیال له بده مرغه دغو ورځو کې هیوادوالو ته دهیواد داقتصادی وضعیت له امله ډیرې اندیښنې پیدا شوي دي. دوی حق لري چې اندیښنه ولري،  دا ځکه … Read More