د اپه گانیت «افغانیت» ثبوت

۲۰۲۱/۱۲/۲۰پوهاند محمد بشیر دودیال  موږ (د آرین پښت) هیڅکله په ځان نوم نه دی ایښی؛ دا نور دي چې د دغه پښت میړانې ته ګوته په غاښ او بیا یې … ادامه دارد