ستر ارشاد

۲۰۲۲/۰۱/۰۷پوهاند محمد بشیر دودیال ستر ارشاد د ذوالحجې میاشت ډېره را لنډه وه. دغه  میاشت ځینې کلونه نهه ویشت ورځې وي. د مبارک پیغمبر صلی الله عليه وسلم په ارشاد … ادامه دارد