حرکت بزرگ ملی افغانستان (حبما GNMA)

۲۰۲۲/۰۵/۰۵فرستنده: اسماعیل پاینده حرکت بزرگ ملی افغانستان (حبما GNMA) کمپاین حمایتی ” دختر افغان برای صلح”  ” فروش آثار هنری و فراخوان برای کمک مالی و بشری” هموطنان عزیز و … ادامه دارد