استقلال افغانستان و کینۀ بیگانگان!

۲۰۲۲/۰۲/۱۳ دوکتور محمد اکبر یوسفی   یادداشت: مقاله درست به تأریخ ۱۹/۰۱/۲۰۱۱ تحریر یافته است، نویسنده در مورد نشر مطمئن نیست. تصمیم گرفته شد، تا پس از مطالعۀ تصحیحی دوباره، … ادامه دارد