د استاد ګلزمان ژوندلیک

۲۰۲۲/۰۲/۲۷پوهاند محمد بشیر دودیال د استاد ګلزمان لنډ ژوندلیک ارواښاد استاد گل زمان په ۱۳۱۶ ل.= ۱۹۳۷م. کال کې د خوست د اوسنی ولایت دعلیخیلو د ولسوالی د “چینه  ” … ادامه دارد