د اختر ورځې

انجنیر عبدالوکیل متین۲۰۲۲/۰۵/۰۱ د اختر ورځې تیریږي رپ د سترګو کی کلونه ځي راځي ماتم او ښادی نه غواړي وختونه ځي راځي اختر مو مبارک شه ورونو خویندو افغانانو درشل … ادامه دارد

که اختر وي؟

۲۰۲۲/۰۵/۰۱ که اختر وي؟ وي اختر دی مبارک، ملت دي ښاد وي لوی واړه دی زمونږ، ټول آباد آباد ويد  یو والی په زنځـیر دی سره بنـد وي  د بیلتون … ادامه دارد