اخبار جعلی

۲۰۲۲/۰۴/۱۴ اخبار جعلییاFake News اخیراً به تمسک از هفته نامۀ  DW دویچه ویله جرمنی در مطبوعات کشور خبری اشاعه یافت که گویا در کنار مؤفقیت های نظامی دیگر گروه به … ادامه دارد