آیا واقعاً تغییر حال می خواهیم؟ چگونه و چطور؟

۲۰۲۲/۰۲/۱۰محمد عارف عباسی ما فرزندان اصیل و صدیق افغانستان که برای مدت های متفاوت بیرون ز میهن محبوب خود بوده ایم، به نام افغان در برابراین حالت قهقرایی ورشکستگی و … ادامه دارد