آرزوی فقیر

۲۰۲۲/۰۱/۱۰هوسۍ حسین خیل آرزوی فقیر نه خــــواهان جـــــمهوریت و نه امـــــــارت ام تشنــــــــــه ی آزادی و نان  وامـــــــــــنیت ام حال که دســـــــــــــتانم را یــخ بسته چاره چیسـت من بیچاره اسیر … ادامه دارد